1 Betaling van de contributie
Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Bij een maand achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Health Centrum Amersfoort, totdat de achterstand volledig is voldaan.

Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Health Centrum Amersfoort, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

2 Duur overeenkomst en beëindiging
Het overeengekomen abonnement wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd. Bij beëindiging van een abonnement dient het lid een opzegtermijn in acht te nemen van één maand. De opzegging dient te geschieden tegen de eerste van de opvolgende kalendermaand, met inachtneming van bovengenoemde termijn.

Het is alleen mogelijk om de overeenkomst per email te beëindigen en alleen wanneer de gehele achterstand is voldaan

3 Afwezigheid
Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Health Centrum Amersfoort.

4 Wijzigingen
De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd op grond van economische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden duidelijk en tijdig vermeld op het informatiescherm.

5 Openingstijden
De openingstijden worden vastgesteld door Health Centrum Amersfoort. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden beperkt. Hierbij kunt u geen aanspraak maken op vermindering of teruggave van contributiegelden.

6 Minderjarige leden
Minderjarige leden (beneden 16 jaar) Kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke
vertegenwoordiger(s). De minimum leeftijd voor inschrijving is 14 jaar.

7 Aansprakelijkheid
Health Centrum Amersfoort is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. Health Centrum Amersfoort is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of diefstal en of andere vormen van schade. Tevens zal het lid Health Centrum Amersfoort vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

8 Algemene bepalingen
8.1 Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot Health Centrum Amersfoort tijdelijk of voorgoed ontzegd worden (body building niet toegestaan).
8.2 Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van Health Centrum Amersfoort op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen (geen hemdjes, topjes, aerobic pakjes, slippers of hoofddeksels), een verzorgde haardracht te voeren (bij lang haar een staart) en schoon sportschoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan hem de toegang tot Health Centrum Amersfoort worden geweigerd.
8.3 Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon in de fitnesszaal bij je te dragen. Het dragen van een mp3 speler, i-pod e.d. is alleen toegestaan op de cardiotoestellen.
8.4 Wanneer Health Centrum Amersfoort wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is het lid verplicht te melden aan fysiotherapeuten en instructeurs van Health Centrum Amersfoort. Een om welke reden dan ook ontstane achterstand in aantal trainingen kan uitsluitend in de lopende betaalperiode na overleg met de leiding van Health Centrum Amersfoort worden ingehaald.
8.5 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Health Centrum Amersfoort gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

9 Overdraagbaarheid abonnement
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.