1. Lidmaatschap:
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1, 6 of 12 maanden en is daarna per maand opzegbaar. Tussentijdse beëindiging van het contract is niet mogelijk.

 2. Tijdelijk stoppen:
  In uitzonderlijke situatie’s is het mogelijk om het lidmaatschap op te schorten. Denk hierbij aan operatie’s en andere medische redenen. Dit kan alleen als de afwezigheid langer duurt dan 2 maanden. Het lidmaatschap zal dan met eenzelfde periode worden opgeschort. Het aanvragen van een tijdelijke stop kan alleen via E-mail.

 3. Betaling:
  Bij het niet tijdig betalen of niet voldoen van het lidmaatschap staat het Health Centrum Amersfoort vrij om derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

 4. Opzeggen van het lidmaatschap:
  Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalender maand. Zegt u bv in de 5e maand op dan is het eind van de 6e maand de eiddatum. Het is alleen mogelijk om de overeenkomst per E-mail of aangetekende brief te beëindigen. let er op dat u een opzegbevestiging ontvangt, alleen dan weet u zeker dat de opzegging ook is aangekkomen.

 5. Wijziging tarieven:
  Het staat health Centrum Amersfoort vrij om op grond van economische ontwikkelingen de tarieven tussentijds aan te passen. Eventuele tariefwijzigingen zullen we tijdig (ten minste 1 maand van te voren) dmv publiekatie in de sportschool en via E-mail bekend maken.

 6. Openingstijden:
  De openingstijden worden vastgesteld door Health Centrum Amersfoort. Daarnaast kunnen tijdens feestdagen en zomerperiode de openingstijden worden beperkt. Hierbij kunt u geen aanspraak maken op vermindering of teruggave van contributiegelden.

 7. Minderjarige leden:
  Minderjarige leden (beneden 16 jaar) Kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De minimum leeftijd voor inschrijving is 14 jaar.

 8. Aansprakelijkheid:
  Health Centrum Amersfoort is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. Health Centrum Amersfoort is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of diefstal en of andere vormen van schade. Tevens zal het lid Health Centrum Amersfoort vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 9. Ontzegging:
  Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot Health Centrum Amersfoort tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van Health Centrum Amersfoort op te volgen.

 10. Kleding:
  Leden dienen verzorgde kleding te dragen (geen haltershirt, slippers of hoofddeksels), een verzorgde haardracht te voeren (bij lang haar een staart) en schoon sportschoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan hem de toegang tot Health Centrum Amersfoort worden geweigerd.

 11. Sporten op doktersadvies:
  Wanneer Health Centrum Amersfoort wordt bezocht op doktersadvies, dan wel op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is het lid verplicht te melden aan de instructeurs van Health Centrum Amersfoort.

 12. Persoonsgegevens:
  De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Health Centrum Amersfoort gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 13. Overdraagbaarheid abonnement:
  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.